OM MANDAL INDUSTRI OG NÆRING


Mandal Industri og Næring er en interesseorganisasjon som skal bidra til å fremme regionens industri- og næringsvirksomhet. Foreningen jobber for gode lokale rammevilkår for bedriftene og har en viktig stemme når den brukes. 

Mandal Industri og Næring skal videre stimulere til samarbeid mellom medlemmene. Foreningen har jevnlige medlemsmøter for å styrke nettverk, diskutere aktuelle temaer og bygge kompetanse.

Foreningen engasjerer seg i prosjekter innen næringspolitikk, infrastruktur, markedsføring og utdanning.

Lindesnesregionens Næringshage er sekretariat for Mandal Industri og Næring, står for organisering av medlemsmøter og styrer prosjekter på vegne av foreningen.

Mandal Industri og Næring har per i dag 52 medlemsbedrifter.


VEDTEKTER


(Sist revidert på ekstraordinær generalforsamling 31. mai 2018)

§ 1. NAVN
Foreningens navn er MANDAL INDUSTRI OG NÆRING

§ 2. FORMÅL
Å virke til fremme av Nye Lindesnes og omegns industri og annen næringsvirksomhet, og søke å ivareta næringslivets felles interesser.

§ 3. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan søkes av all virksomhet som normalt betegnes som industri- og annen næringsvirksomhet i Nye Lindesnes og omegn.

§ 4. REPRESENTASJON
Den enkelte bedrift skal ha 1 representant på årsmøte pr. 25 ansatte – inntil 3 personer. Andre ordninger kan avtales hvor dette er naturlig.

§ 5. STYRE
Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer + kasserer. Kassereren velges spesielt for 2 år av gangen. Videre velges 2 varamenn til styret. Sekretær velges blant styrets medlemmer, alternativ ansettes sekretær. Videre velges en valgkomite bestående av 3 medlemmer for 2 år av gangen. Den enkelte bedrift kan kun ha ett styremedlem.

§ 6. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen må holdes med 14 dagers varsel, og holdes hvert år innen utgangen av desember måned.
Generalforsamlingen velger:

  1. Styrets formann ved særskilt valg.
  2. 5 styremedlemmer og 2 varamenn.
  3. Kasserer.
  4. Revisor
  5. 3 medlemmer i valgkomiteen.

§ 7. STYRETS FUNKSJONSTID
Styrets formann har en funksjonstid på 1 år.
De enkelte styremedlemmene velges for 2 år av gangen.
Varamennene velges for 1 år.

§ 8. MØTER
Foreningen skal ha minst 3 årlige møter.

§ 9. UAVHENGIGHET
Foreningen skal være upolitisk.

§ 10. BESLUTNINGER
Alle saker, unntatt endringer av vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har formannen dobbeltstemme.

§ 11. KONTINGENT

Det betales en årlig kontingent pr. bedriftsrepresentant. Senior-medlemmer har spesiell kontingent.
Kontingentens størrelse avgjøres av generalforsamlingen, jfr § 4.

§ 12. VEDTEKTSENDRING
Disse vedtekter kan ikke forandres uten med 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.